Á L T A L Á N O S   S Z E R Z Ő D É S I   F E L T É T E L E K

 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA
  1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ”ÁSZF”) a www.webshop.nyomtatokazetta.hu honlapot (a továbbiakban: ”Honlap”) olvasó, megtekintő, látogató és használó felhasználókra (a továbbiakban együttesen: ”Felhasználók”, illetve ”Felhasználás”) vonatkozó szabályokat, továbbá a Rendszeres Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1147 Budapest, Öv utca 133-135., A épület, VII. emelet 1., cégjegyzékszám: 01-09-186871, adószám: 22740175-1-42, e-mail: i[email protected], telefonszám: 06-1-445-1121, a továbbiakban: ”Rendszeres Kft.”) által, a távollévő szerződő felek által kötött szerződések szabályai szerint kötött adásvételi szerződés (a továbbiakban: ”Szerződés”) és minden más szerződés alapján szerződéses jogviszonyban lévő ügyfelekre, vevőkre, viszonteladókra, üzleti partnerekre (a továbbiakban: ”Ügyfelek”) vonatkozó szabályokat tartalmazza. A Honlapra vonatkozó rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell a Honlap összes aloldalára.
  1. A Honlap üzemeltetője a Rendszeres Kft. A Rendszeres Kft. Magyarországon törvényesen bejegyzett gazdasági társaság, amely nyomtatókellékek, nyomtatástechnikai termékek, alkatrészek, informatikai eszközök, irodaszerek (a továbbiakban együttesen: ”Nyomtatókellékek” vagy ”Termék(ek)”) kereskedelmével is foglalkozik.
  1. A jelen ÁSZF a hatálybalépés napján lép hatályba (a továbbiakban: ”Hatálybalépés napja”). A Hatálybalépés napja a jelen ÁSZF-nek a Honlapon történő közzétételének napja, azaz 2019. október 1. napja. Az ÁSZF rendelkezései a Hatálybalépés napjától valamennyi Felhasználóra és Ügyfélre vonatkoznak. A Felhasználó a Felhasználással, az Ügyfél a vonatkozó Szerződés megkötésével elismeri, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF rendelkezéseit ismeri, az ÁSZF-et elolvasta, az ÁSZF rendelkezéseit megértette, tudomásul vette és kifejezetten elfogadta. Az Ügyfél a vonatkozó Szerződés megkötésével tudomásul veszi, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF a Szerződés(ek) szerves részét, elválaszthatatlan mellékletét képezi. A mindenkor hatályos ÁSZF időbeli hatálya kiterjed a Felhasználás időpontjára, időtartamára és az azt követő időszakra időbeli korlátozás nélkül, továbbá a Szerződés megkötésével létesülő szerződéses jogviszony időtartamára és az adott Szerződés megszűnését követő időszakra időbeli korlátozás nélkül.
  1. A Rendszeres Kft. fenntartja magának a jogot, hogy az ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítsa, melynek tényét a Felhasználó, illetve az Ügyfél kifejezetten elfogadja. A Rendszeres Kft. biztosítja, hogy a hatályos ÁSZF a Honlapon folyamatosan elérhető legyen. Az ÁSZF mindenkor tartalmazza a hatálybalépés napját. Valamennyi Felhasználásra és szerződéses jogviszonyra a Felhasználás, illetve a Szerződés megkötésének napján hatályos ÁSZF rendelkezései az irányadók.
 1. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
  1. A jelen ÁSZF-re és értelmezésére a magyar jog és a magyar nyelv értelmezési szabályai az irányadók.
  1. Az ÁSZF bármely rendelkezésének esetleges érvénytelensége az ÁSZF többi részének érvényességét nem érinti.
  1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és más hatályos jogszabályok az irányadók.
  1. Olyan fogyasztói jogviták esetén, ahol a Felek nem találnak megoldást peren kívül, a Vevő a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Rendszeres Kft. székhelye szerinti illetékes békéltető testület: Budapesti Békéltető Testület; 1016 Budapest, Krisztina körút 99., III. emelet 310.; levelezési cím: 1253 Budapest, Pf. 10.. A Rendszeres Kft. kötelezően nem veti alá magát valamely Békéltető Testület ajánlásának. A Fogyasztó ezen kívül jogosult a felmerült jogvitája esetében online vitarendezési fórumon keresztül eljárást kezdeményezni az alábbi linken keresztül:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

 1. Bármilyen, a jelen ÁSZF rendelkezéseivel kapcsolatban felmerülő jogvita esetén a Budai Központ Kerületi Bíróság rendelkezik kizárólagos illetékességgel.

Kelt.: Budapest, 2022. Január 1.

A jelen ÁSZF hatálybalépésnek napja: 2022. Január 1. napja.

envelopephonemap-marker
linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram