Á L T A L Á N O S   S Z E R Z Ő D É S I   F E L T É T E L E K

 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK, AZ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA
  1. A jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: ”ÁSZF”) a www.webshop.nyomtatokazetta.hu honlapot (a továbbiakban: ”Honlap”) olvasó, megtekintő, látogató és használó felhasználókra (a továbbiakban együttesen: ”Felhasználók”, illetve ”Felhasználás”) vonatkozó szabályokat, továbbá a Rendszeres Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1147 Budapest, Öv utca 133-135., A épület, VII. emelet 1., cégjegyzékszám: 01-09-186871, adószám: 22740175-1-42, e-mail: [email protected], telefonszám: 06-1-445-1121, a továbbiakban: ”Rendszeres Kft.”) által, a távollévő szerződő felek által kötött szerződések szabályai szerint kötött adásvételi szerződés (a továbbiakban: ”Szerződés”) és minden más szerződés alapján szerződéses jogviszonyban lévő ügyfelekre, vevőkre, viszonteladókra, üzleti partnerekre (a továbbiakban: ”Ügyfelek”) vonatkozó szabályokat tartalmazza. A Honlapra vonatkozó rendelkezéseket megfelelően alkalmazni kell a Honlap összes aloldalára.
  1. A Honlap üzemeltetője a Rendszeres Kft. A Rendszeres Kft. Magyarországon törvényesen bejegyzett gazdasági társaság, amely nyomtatókellékek, nyomtatástechnikai termékek, alkatrészek, informatikai eszközök, irodaszerek (a továbbiakban együttesen: ”Nyomtatókellékek” vagy ”Termék(ek)”) kereskedelmével is foglalkozik.
  1. A jelen ÁSZF a hatálybalépés napján lép hatályba (a továbbiakban: ”Hatálybalépés napja”). A Hatálybalépés napja a jelen ÁSZF-nek a Honlapon történő közzétételének napja, azaz 2019. október 1. napja. Az ÁSZF rendelkezései a Hatálybalépés napjától valamennyi Felhasználóra és Ügyfélre vonatkoznak. A Felhasználó a Felhasználással, az Ügyfél a vonatkozó Szerződés megkötésével elismeri, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF rendelkezéseit ismeri, az ÁSZF-et elolvasta, az ÁSZF rendelkezéseit megértette, tudomásul vette és kifejezetten elfogadta. Az Ügyfél a vonatkozó Szerződés megkötésével tudomásul veszi, hogy a mindenkor hatályos ÁSZF a Szerződés(ek) szerves részét, elválaszthatatlan mellékletét képezi. A mindenkor hatályos ÁSZF időbeli hatálya kiterjed a Felhasználás időpontjára, időtartamára és az azt követő időszakra időbeli korlátozás nélkül, továbbá a Szerződés megkötésével létesülő szerződéses jogviszony időtartamára és az adott Szerződés megszűnését követő időszakra időbeli korlátozás nélkül.
  1. A Rendszeres Kft. fenntartja magának a jogot, hogy az ÁSZF-et bármikor egyoldalúan módosítsa, melynek tényét a Felhasználó, illetve az Ügyfél kifejezetten elfogadja. A Rendszeres Kft. biztosítja, hogy a hatályos ÁSZF a Honlapon folyamatosan elérhető legyen. Az ÁSZF mindenkor tartalmazza a hatálybalépés napját. Valamennyi Felhasználásra és szerződéses jogviszonyra a Felhasználás, illetve a Szerződés megkötésének napján hatályos ÁSZF rendelkezései az irányadók.
 • A FELHASZNÁLÁSRA VONATKOZÓ RENDELKEZÉSEK
  • A Felhasználók a Felhasználással, az Ügyfelek a vonatkozó Szerződés megkötésével tudomásul veszik, hogy a Honlap a Rendszeres Kft. által üzemeltett és karbantartott, a Rendszeres Kft. által meghatározott tartalommal rendelkező honlap. A Rendszeres Kft. nem vállal felelősséget azért, hogy a Honlap mindenkor hozzáférhető és teljes tartalma valamennyi Felhasználó számára elérhető. A Rendszeres Kft. különösen nem vállal felelősséget az olyan hibákért, melyek a telefonhálózat, a számítógépes online rendszerek, szerverek vagy szerverszolgáltatók, számítógépes berendezések, szoftverek, e-mail vagy az internet zsúfoltságából, meghibásodásából vagy nem megfelelő működéséből adódnak.
  • A Felhasználók a Felhasználással, az Ügyfelek a vonatkozó Szerződés megkötésével tudomásul veszik, hogy a Rendszeres Kft.-t megilleti a jog, hogy a Honlapot és annak tartalmát a Rendszeres Kft. arculatába, profiljába illő, a témájában, tartalmában, minőségében a Rendszeres Kft. üzletfilozófiájával, szolgáltatásaival, termékeivel, azok imidzsével összeillő módon alakítsa ki. A Rendszeres Kft. jogosult kialakítani a Honlap arculatát, kép- és színvilágát.
  • A Felhasználók a Felhasználással, az Ügyfelek a vonatkozó Szerződés megkötésével tudomásul veszik, hogy a Honlapon megjelenő cikkek, szövegek, képleírások, képek, fényképek, egyéb tartalmi és formai elemek (a továbbiakban: ”Tartalmi és formai elemek”) a Rendszeres Kft. tulajdonában álló, szerzői jog által védett elemek vagy olyan elemek, melyek használatára és felhasználására a Rendszeres Kft. jogosult.
  • A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Tartalmi és formai elemeket csak a Rendszeres Kft. előzetes írásos engedélye esetén, a szerzői jogok jogosultja nevének és a Honlap címének pontos feltüntetésével jogosult felhasználni, feldolgozni, így különösen tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Honlapon elhelyezett képeket, jeleket, képi, formai elemeket tilos részben vagy egészben másolni, áthelyezni, elektronikusan tárolni, továbbá a jelen ÁSZF vagy a Honlapon található GDPR adatvédelmi tájékoztató/nyilatkozatok (a továbbiakban: ”ANY”) és/vagy ÁSZF részét vagy egészét másolni, a Honlap működését zavarni, a Honlap tartalmát módosítani (a továbbiakban együttesen és külön-külön: ”Jogsértés”). A Felhasználó és az Ügyfél kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a forrás nélküli felhasználás is jogellenes felhasználásnak, egyben Jogsértésnek minősül. A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy Jogsértés esetén büntetést (a továbbiakban: ”Büntetés”) köteles fizetni. A Felhasználó, valamint az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a Büntetés összegét a Rendszeres Kft. írásos (e-mail, postai levél) felszólításának átvételét követő 7, azaz hét naptári napon belül banki átutalással teljesíti a Rendszeres Kft. K&H Banknál vezetett 10401196-50526570-85871001 számú bankszámlájára. A Felhasználó, valamint az Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a Jogsértést az erről való értesítést követő 1, azaz egy napon belül megszünteti, így a Honlapról átvett Tartalmi és formai eleme(ke)t, így különösen szöveget vagy képet az adott online vagy egyéb felületről a fenti határidőn belül eltávolítja, megsemmisíti, továbbá tartózkodik az újabb Jogsértéstől. A Büntetés mértéke 100.000,- Ft, azaz százezer forint / kép, 100.000,- Ft, azaz százezer forint / egyéb formai elem (pl. logó, vízjel, stb.) eltávolítása, másolása, 100.000,- Ft, azaz százezer forint / tartalmi elem (pl. szövegrész, bekezdés) jogsértő felhasználása, 100.000,- Ft, azaz százezer forint / minden egyéb, fent nem meghatározott jogszerűtlen felhasználás. A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a jelen bekezdésben foglalt Büntetések a Jogsértés súlyával összegszerűségükben is arányban állnak. A Felhasználó, valamint az Ügyfél tudomásul veszi továbbá, hogy a Büntetés a jelen pontban foglalt határidőben történő megfizetésének elmulasztása polgári és adott esetben büntetőjogi következményekkel járhat, így különösen tudomásul veszi, hogy a Rendszeres Kft. a fizetési határidő eredménytelen letelte esetén haladéktalanul fizetési meghagyást indít a jogsértővel szemben. A jogérvényesítés jogának nem gyakorlása nem jelenti azt, hogy a Rendszeres Kft. a jogérvényesítésről vagy ezen jogának gyakorlásáról lemondott (jogfenntartás).
  • A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Rendszeres Kft. kizárólagos jogosultja a www.facebook.com/nyomtatokazetta oldalnak (a továbbiakban: ”Facebook oldal” vagy Közösségi oldal”). A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Közösségi oldalra a Rendszeres Kft. által feltöltött bármely kép (a továbbiakban együttesen: ”Feltöltött képek”) a Rendszeres Kft. kizárólagos tulajdonában vagy használatában áll. A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Közösségi oldalra és a Feltöltött képekre a jelen 2. fejezetben meghatározott szabályok értelemszerűen irányadók.
  • A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Felhasználó vagy az Ügyfél által a Közösségi oldalon közzétett bármely szöveges vagy képi üzenetet a Rendszeres Kft. jogosult felülvizsgálni és a sértő üzenetet (a továbbiakban: ”Sértő üzenet”) eltávolítani. Sértő üzenetek különösen, de nem kizárólagosan az alábbiak: a Rendszeres Kft. versenytársainak népszerűsítésére irányuló üzenetek; a Rendszeres Kft. jó hírnevének csorbítására irányuló üzenetek; a mások etnikai, nemzeti, vallási, nemi, szexuális hovatartozás miatti, és egyéb társadalmi csoporthoz tartozás miatti okból történő kirekesztésére irányuló üzenetek; trágár, sértő, lealacsonyító üzenetek; szexuális tartalmú üzenetek; a Rendszeres Kft. vagy mások személyiségi jogait egyéb módon sértő üzenetek. A Rendszeres Kft. jogosult továbbá a Közösségi oldalon a Rendszeres Kft. szolgáltatásával kapcsolatos azon panaszokat törölni, amelyek rendezésére a jelen ÁSZF 8. fejezetében foglaltakat kell alkalmazni.
  • A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Honlapot kizárólag saját kockázatára használhatja. A Rendszeres Kft. nem vállal semmilyen felelősséget a Honlap használata során a Felhasználót és az Ügyfelet ért esetleges károkért. A Rendszeres Kft. nem felelős a Felhasználók és az Ügyfelek által a Honlap használata során egymásnak okozott károkért. A Rendszeres Kft. nem tartozik felelősséggel a Felhasználók és az Ügyfelek által tanúsított magatartásért. A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi, hogy ha a Felhasználás vagy a Szerződés megkötése során jogellenes cselekményt folytat a Honlapon vagy ennek gyanúját kelti, a Rendszeres Kft. jogosult, egyben köteles együttműködni az eljáró hatóságokkal a jogsértések felderítése és kivizsgálása céljából.
  • A Felhasználó és az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a Rendszeres Kft. a Honlapon kívüli más, nem a Rendszeres Kft. által üzemeltetett holnapokra (a továbbiakban: ”Külső holnap”) mutató kapcsolódási pontokat, ún. linkeket helyezhet el. A Rendszeres Kft. nem vállal felelősséget a Külső honlapokon elhelyezett tartalmakért, a Külső honlapot működtető harmadik személyek cselekményeiért és a Külső holnap által a Felhasználót és az Ügyfelet esetlegesen ért károkért.
  • A Rendszeres Kft. a Honlap üzemeltetése során a hatályos magyar jogszabályok figyelembevételével jár el. Ha a Honlap Felhasználása a Felhasználó vagy az Ügyfél saját állama szerinti jogszabályokba ütközik, a Felhasználót vagy az Ügyfelet ebből ért kárért a Rendszeres Kft. nem tartozik felelősséggel.
 • A SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS FELTÉTELEK
  • A jelen ÁSZF 3-8. fejezeteiben foglalt rendelkezések valamennyi, a Rendszeres Kft. mint eladó és az Ügyfél mint vevő (a továbbiakban: ”Vevő”, a Rendszeres Kft. és a Vevő a továbbiakban együttesen: ”Felek”) által kötött Szerződésekre vonatkoznak. A Szerződések alapján a Rendszeres Kft. a tulajdonában álló egy vagy több Nyomtatókellék tulajdonjogát ellenérték fejében adásvétel jogcímén ruházza át a Vevőre, a Szerződés(ek) tárgyát a Nyomtatókellék(ek) képezi(k). A Rendszeres Kft. úgy nyilatkozik, hogy a Termékek forgalmazójaként és/vagy tulajdonosaként jogosult a Termékeket a Vevőnek adásvételi jogviszony keretében értékesíteni. A Rendszeres Kft. továbbá úgy nyilatkozik, hogy a Termékek nem képezik harmadik személy tulajdonát, a Termékek per-, teher- és igénymentes ingóságok. A Termékek a Honlapon szereplő tulajdonságai csupán tájékoztató jellegűek, a Termékek konkrét tulajdonságait a Termék címkéje tartalmazza. A Felek megállapodnak, hogy a jelen ÁSZF rendelkezései irányadók a Szerződések esetleges módosításaira (a továbbiakban: ”Szerződésmódosítás”) is. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Rendszeres Kft. jogosult olyan Termékekre is szerződést kötni, amelyek a Szerződés megkötésének a pillanatában még nem képezik a Rendszeres Kft. tulajdonát.
  • A szerződéskötés nyelve a magyar. A Felek megállapodnak, hogy egymással elsődlegesen írásban kommunikálnak. A Felek kizárólag a levél formában postai úton, valamint az e-mailes úton és a Facebook oldalon keresztül történő kommunikációt tekintik írásbelinek. A Rendszeres Kft. tájékoztatja a Vevőt, hogy kizárólag a [email protected] e-mail címre küldött elektronikus leveleket tekinti e-mailes kommunikációnak. A Felek megállapodnak, hogy jognyilatkozataikat kizárólag írásban, valamint a Honlapon keresztül biztosított egyéb elektronikus úton jogosultak megtenni.
  • A Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy Szerződést – természetes személy Vevő esetén – a legalább a 14. életévét betöltött Vevő köthet. A 14. életévét betöltött, de a 18. életévét be nem töltött Vevő (a továbbiakban: ”Korlátozottan cselekvőképes kiskorú”) szerződéskötésére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: ”Ptk.”) 2:12. §-a az irányadó. A Felek rögzítik, hogy a Szerződés a mindennapi élet szokásos szükségleteinek fedezése körébe tartozó kisebb jelentőségű szerződésnek tekintendő, melyet a 14. életévét betöltött, de a 18. életévét be nem töltött Vevő a törvényes képviselőjének közreműködése nélkül is megköthet. A 14. életévét be nem töltött Vevő cselekvőképtelennek minősül, ezért érvényesen kizárólag a törvényes képviselője által képviselten köthet Szerződést. A Vevő tudomásul veszi, hogy ha a Rendszeres Kft. észleli, hogy Szerződést arra nem jogosult személy kíván kötni vagy kötött, jogosult a jelen pontban foglalt feltételek fennállásának igazolására felszólítani a Vevőt és amennyiben a Vevő a felszólításnak nem tesz hitelt érdemlően eleget, a Szerződés megkötését a Rendszeres Kft. bármikor megtagadhatja. A Vevő a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten és visszavonhatatlanul úgy nyilatkozik, hogy a jelen pontban foglalt rendelkezések alapján jogosult a Szerződést megkötni. A Vevő tudomásul veszi, hogy a jelen pontban foglaltak megsértése esetében a Szerződés érvénytelenségének a bizonyítása őt terheli. Érvénytelen szerződés esetében a Rendszeres Kft. a Ptk. 6:115. §-a alapján jogosult az érvénytelen szerződéskötésből eredő járulékos igényeit (így különösen a felmerült költségeket és károkat) a Vevővel szemben érvényesíteni.
 • A SZERZŐDÉSEK MEGKÖTÉSÉNEK MENETE
  • A Felek a Honlapon található, a Honlap aloldalát képező webáruházon (továbbiakban: ”Webáruház”) keresztül kötik meg a Szerződést. A Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy szerződéskötésre a Webáruházon keresztül van lehetősége, e-mailben vagy telefonon vagy facebook üzenetben a Rendszeres Kft. kifejezett elfogadó nyilatkozata esetén van lehetősége. Egyéb elektronikus módon, faxon vagy személyesen szerződéskötésre nincs lehetőség. Szerződéskötésre regisztrációval vagy regisztráció nélkül (továbbiakban: ”Vásárlási mód”) van lehetőség. A Webáruházban történő szerződéskötés során a regisztráltan megadott adatokat a Vevő bármikor megváltoztathatja, módosíthatja a Honlapon található Fiókom menüpontban. A Vevő a megvásárolni kívánt Terméke(ke)t a Webáruház felületén a darabszám kiválasztása után a kosárba helyezi, a ’kosárba teszem’ gombra történő kattintással. E-mailben vagy telefonon vagy facebook üzenetben történő rendelés esetén a Vevő köteles megadni teljes nevét, a szállítási címet (a továbbiakban: ”Szállítási cím”), a Termék(ek) nevét / cikkszámát és darabszámát. A Webáruházban a Vevő a ’kosár megtekintése’ gombra, vagy a felső menüsor jobb szélén a kosár ikonra kattintással a vásárlás során bármikor ellenőrizheti a kosár tartalmát, illetve azt módosíthatja. E-mailben vagy telefonon vagy facebook üzenetben történő rendelés esetén a Vevő a rendelését kizárólag e-mailben módosíthatja. A Webáruházban a Vevő a Termék kosárba helyezése után tovább folytathatja a vásárlást. A Vevő a Termék(ek) kiválasztását követően megadja a Szállítási címet. A rendelés véglegesítése előtt a Vevő a ’ Tovább a pénztárhoz’ gombra kattintással a Pénztár oldalon kiválaszthatja a Fizetési módot (a továbbiakban: ”Fizetési mód”), valamint köteles a számlázáshoz és szállításhoz szükséges adatok megadására/ellenőrzésére, továbbá jogosult az esetlegesen hibásan bevitt számlázási és/vagy szállítási adatok megváltoztatására. A Webáruházban a Megrendelés véglegesítésére és a Szerződés megkötésére a Vevőnek a ’megrendelés elküldése’ gombbal van lehetősége. A Vevő köteles valamennyi adatát a valóságnak megfelelően megadni. A Rendszeres Kft. és a Vevő között az adásvételi jogviszony a Fizetési mód, valamint a Vevő adatainak megadását/ellenőrzését követően, a ’megrendelés elküldése’ gombra kattintással (a továbbiakban: ”Megrendelés”)jön létre. E-mailben vagy telefonon vagy facebook üzenetben történő rendelés esetén a Megrendelés akkor jön létre, amikor azt a Rendszeres Kft. írásban (e-mail vagy facebook üzenet) visszaigazolta a Vevőnek. A Vevő tudomásul veszi, hogy a kiválasztott Fizetési módtól, illetve az általa megadott Szállítási címtől való eltérésre a Megrendelés létrejöttét követően nincs lehetőség. A Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Rendszeres Kft. kizárólag Magyarország területén megjelölt Szállítási címre köteles a Terméket kiszállítani, ezért a Vevő a Megrendelés során érvényesen csak belföldi Szállítási címet adhat meg. A Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Rendszeres Kft. jogosult a külföldi szállítási címhez kapcsolódó megrendelést – akár a Vevő külön értesítése nélkül is – törölni. Ha a Vevő jogi személy adatait adja meg a Megrendelés során, a jogi személy minősül a Vevőnek. A nyilvánvalóan hamis vagy hibás regisztrációt a Rendszeres Kft. jogosult törölni, kétség esetén pedig jogosult az adatok valódiságát ellenőrizni. Az adatok valódiságának bizonyításával felmerült költségek a Vevőt terhelik. A Rendszeres Kft. a Vevő által hibásan megadott adatok következtében a Vevőnél felmerülő többletköltségekért, illetve károkért nem felel. A Vevő által hibásan megadott adatok következtében a Rendszeres Kft.-nél felmerülő többletköltségekért, illetve károkért a Vevő tartozik felelősséggel. A Rendszeres Kft. nem tartozik felelősséggel a Vevőt ért azon károkért, amelyek abból adódnak, hogy a Vevő a jelszavát elfelejti vagy harmadik személy számára megismerhetővé teszi. A Vevő tudomásul veszi, hogy az érvényesen létrejött Szerződés alapján a Feleket a jelen ÁSZF-ben és a hatályos magyar jogszabályokban foglaltaknak megfelelő jogok és kötelezettségek terhelik. A regisztráció Vevő általi törlése nem érinti a már elküldött Megrendeléseket, illetve a megkötött adásvételi jogügylete(ke)t.
  • Az Ügyfél elfogadja, hogy Terméket vételár (a továbbiakban: ”Vételár”) ellenében lehet megvásárolni. A Vételár magyar forintban értendő és az általános forgalmi adót (ÁFA) nem tartalmazza. A Termék Vételára megegyezik a Megrendelés időpontjában a Honlapon a Termék mellett található Vételárral. A Vételár magában foglalja a csomagolás költségét, ugyanakkor nem foglalja magában a Lotte Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1239 Budapest, Ócsai út 1-3., a továbbiakban: ”Lotte Kft.”, szállítmányozási partner: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Korlátolt Felelősségű Társaság, székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2., a továbbiakban: ”GLS”) általi kiszállítás költségét (szállítmányozási díj, a továbbiakban: ”Szállítási költség”). A Szállítási költséget a Vevőnek megrendelésenként kell megfizetnie. A Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Rendszeres Kft. bármikor jogosult a Szállítási költség módosítására. A megváltoztatott Szállítási költség a Honlapon történő feltüntetésétől érvényes. A Szállítási költség összege megrendelésenként – a megrendelt termék darabszámától és súlyától függetlenül – bruttó 1.490,- Ft, azaz ezernégyszázkilencven forint bármely Szállítási cím vonatkozásában.
  • Az Ügyfél kifejezetten elfogadja, hogy a Rendszeres Kft. bármikor jogosult a Vételár módosítására. A megváltoztatott Vételár a Honlapon történő feltüntetésétől érvényes. A Rendszeres Kft. fenntartja a jogot arra, hogy a Termék Vételárát a Honlapon feltüntetetthez képest a Megrendelés után megváltoztassa, amennyiben a Honlapon feltüntetett Vételár nyilvánvalóan hibás. A megváltozott Vételárról a Rendszeres Kft. a hibáról való tudomásszerzését követően / a módosításra okot adó körülmény felmerülését követően haladéktalanul értesíti a Vevőt. A Vevő az értesítést követően jogosult elállni a Szerződéstől. A jelen pontban szabályozott elállásra a jelen ÁSZF 6. fejezetében foglalt rendelkezéseket megfelelően kell alkalmazni azzal, hogy a jelen pontban foglalt elállásra nem csak a jelen ÁSZF 6. fejezetében meghatározott Fogyasztó, hanem minden Vevő jogosult. Ha a Vevő a jelen pontban foglalt elállási szándékát a Rendszeres Kft.-nek a Vételár megváltoztatásáról szóló értesítésének kézhezvétele után 5 (öt) munkanapon belül nem közli a Rendszeres Kft.-vel, a Felek úgy tekintik, hogy a Vevő nem kívánt élni a jelen pontban meghatározott elállási jogával.
 • A SZERZŐDÉS TELJESÍTÉSE
  • A Vevő tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy az adott típusú Termék minőségében és fő tulajdonságaiban (méret, szín) megegyezik a Honlapon az adott típusú Termékhez kapcsolódó fényképen és részletes leírásban szereplő Termékkel, ugyanakkor a Vevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Honlapon szereplő fénykép illusztráció, így a Termék színében, kisebb részleteiben a Honlapon szereplő fényképtől eltérhet. A Felek megállapodnak, hogy a Vevő a fényképen és a részletes leírásban szereplő Termékhez képest változtatást nem kérhet.
  • A Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy az egyetlen szállítási mód a Termék a Lotte Kft. / GLS általi kiszállítása a Vevő által megadott Szállítási címre. Szállítási cím alatt magyarországi természetbeni cím értendő. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Honlapon szereplő, a szállítási időpont(ok)ról szóló információk csupán tájékoztató jellegűek, a Honlapon szereplő szállítási időtől való eltérés nem minősül a Rendszeres Kft. szerződésszegésének és az ebből eredő károkért a Rendszeres Kft. nem tartozik felelősséggel. A Lotte Kft. / GLS a Vevőt a szállítás pontos idejéről, azaz arról a napról, amikor a megrendelt Terméket a Vevő által megadott Szállítási címre kiszállításra kerül, előzetesen, e-mailben/sms-ben értesíti. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Termék személyes átvételére a megadott Szállítási címen van lehetősége. Ha a Vevő a Terméket a Lotte Kft. / GLS által küldött e-mailben meghatározott két időpontban nem veszi át az általa megjelölt Szállítási címen, a GLS a Terméket a Rendszeres Kft. részére visszaküldi. A Vevő tudomásul veszi, hogy az első sikertelen kézbesítési kísérlet után a második kézbesítésre az első kézbesítési kísérletet követő 5. (ötödik) munkanapon belül kerül sor. A Vevő kifejezetten elfogadja, hogy harmadik kézbesítésre nincs lehetőség. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Rendszeres Kft. a Termék a Lotte Kft. / GLS általi visszaküldéséből eredő többletköltségét a Vevővel szemben érvényesítheti. A Termék átvételekor a Vevő köteles a csomagolást és a Terméket tételesen ellenőrizni és a hibátlan teljesítést az átvételi elismervény átvételével nyugtázni. A Vevő tudomásul veszi, hogy ezt követően a Rendszeres Kft.-nek nem áll módjában a Vevő olyan hibás teljesítésre vonatkozó kellékszavatossági igényét elfogadni, amelyet a Vevő a Terméknek az átvételkor történő megtekintésével észrevett vagy kellő gondossággal eljárva észre kellett volna vennie.
  • Ha a csomagolás és/vagy a Termék sérült vagy hibás, a Vevő köteles a Lotte Kft.-vel / GLS-sel a helyszínen jegyzőkönyvet felvetetni. Ezt követően a Rendszeres Kft.-nek nem áll módjában a Vevő olyan hibás teljesítésre vonatkozó kellékszavatossági igényét elfogadni, amelyet a Vevő a Terméknek az átvételkor történő megtekintésével észrevett vagy kellő gondossággal eljárva észre kellett volna vennie.
  • A Vevő vagy a legalább teljes bizonyító erejű magánokiratnak megfelelő meghatalmazással rendelkező meghatalmazottja köteles a Terméket a jelen ÁSZF 5.2 pontjában foglalt határidőben átvenni. Ha a Termék átvétele a Vevőnek felróható okból hiúsul meg, a Vevő a Rendszeres Kft.-nak az ezzel kapcsolatban felmerülő többletköltségeket köteles megtéríteni. Ha a Vevő a Terméket nem veszi át, a Rendszeres Kft. jogosult a Szerződéstől elállni és a részére megfizetett, a jelen ÁSZF 5.5 pontjában meghatározott Teljes árat megtartani vagy azt a Vevőtől követelni.
  • A Vevő tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Vételárat, valamint a Szállítási költségét a választott Fizetési módnak megfelelően, a megrendeléskor a Honlapon bankkártyás fizetés útján vagy utánvétel esetén készpénzben vagy bankkártyás fizetés útján köteles teljesíteni. Bankkártyával történő fizetés esetén az alábbi bankkártyák használhatóak: Visa Classic, Mastercard, American Express Electron, Maestro. Banki átutalás útján történő fizetés esetében a Vevő teljesítésének időpontja az a nap, amely napon a Vételár a Rendszeres Kft. bankszámláján jóváírásra kerül. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Rendszeres Kft. a számlát a Vételárról, illetve a Szállítási költségről (a továbbiakban: ”Teljes ár”) állítja ki (a továbbiakban: ”Számla”). A Rendszeres Kft. a Számlát a Vevőnek a 4.1 pontban megadott adatai alapján állítja ki és e-mailen a Termék átvételétől számított 3 (három) munkanapon belül megküldve vagy a Termékkel együtt, a csomagolásba téve adja át a Vevőnek. A Vevő tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy a Termék tulajdonjogát a Rendszeres Kft. a Teljes ár maradéktalan megfizetéséig fenntartja. A Termék tulajdonjoga a Teljes ár megfizetését követően száll át a Vevőre, a Termékkel kapcsolatos kárveszély a Termék Vevő általi átvételével száll át a Vevőre.
 • ELÁLLÁSI JOG
  • A Szerződés megkötésétől a Termék Vevő általi átvételéig a Rendszeres Kft. jogosult elállni, különösen, de nem kizárólagosan akkor, ha a Szerződés tárgyát képező Termék nem áll rendelkezésére. Az előző mondatban foglalt esetben a Rendszeres Kft. jogosult, de nem köteles a Termék helyett a Termékkel megegyező tulajdonságú új Terméket a Vevő részére felajánlani. A Rendszeres Kft. az elállása során a Teljes árat a jelen fejezetben foglaltak szerint fizeti vissza a Vevőnek. A Rendszeres Kft. az elállást nem köteles megindokolni.
  • Ha a Vevő a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személynek minősül (a továbbiakban: ”Fogyasztó”), jogosult a Szerződéstől a jelen pontban foglaltak szerint elállni. A jelen pontban foglaltak alapján nem minősül Fogyasztónak, így nem jogosult a Szerződéstől a jelen fejezet szerint elállni különösen, de nem kizárólagosan a gazdasági társaság, egyesület, alapítvány. A Fogyasztó a Termék átvételétől számított 14 (tizennégy) napon belül indokolás nélkül jogosult elállni. A Fogyasztó az elállási jogával a Rendszeres Kft.-nek a Rendszeres Kft. postacímére ajánlott tértivevényes levélként elküldött, vagy a [email protected] e-mail címre e-mail útján eljuttatott egyértelmű elállási nyilatkozatával (a továbbiakban: ”Elállási nyilatkozat”) élhet. A levél vagy e-mail formájában tett Elállási nyilatkozatot határidőben közöltnek kell tekinteni, ha azt a Fogyasztó a Termék kézhezvételétől számított 14 (tizennégy) napon belül e-mailben elküldi / postára adja a Rendszeres Kft. részére.
  • Elállás esetén a Fogyasztó a Terméket köteles becsomagolni, ugyanakkor a Fogyasztó nem köteles a Terméket az eredeti csomagolásában vagy azzal együtt visszaküldeni. A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a Terméket saját költségén köteles a Rendszeres Kft. részére visszajuttatni. A Rendszeres Kft. a Teljes árat az Elállási nyilatkozat átvételétől számított 14 (tizennégy) napon belül fizeti vissza a Fogyasztónak. A Fogyasztó tudomásul veszi és kifejezetten elfogadja, hogy a Rendszeres Kft. jogosult addig visszatartani a Termék Vételárát, amíg a Fogyasztó a Terméket nem szolgáltatta vissza hitelt érdemlő módon.
  • A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a Termék méretének és tulajdonságainak megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt bekövetkezett értékcsökkenést köteles megtéríteni a Rendszeres Kft.-nek. A Rendszeres Kft. megtagadhatja a Termék visszavételét, ha a Fogyasztó nem tudja a Terméket az átvételnek megfelelő állapotban visszaadni a Rendszeres Kft.-nek, így különösen, de nem kizárólagosan, ha a Termék címéjét eltávolította, ha a Terméken törés, szakadás, karcolás vagy egyéb megrongálódás található és a kár oka a Terméknek a Fogyasztó általi átvételét követően és/vagy a hiba Fogyasztónak vagy harmadik személynek felróhatóan keletkezett. A Rendszeres Kft. megtagadhatja a Termék átvételét, ha azt a Fogyasztó olyan módon küldi vissza a Rendszeres Kft.-nek, hogy az átvétellel a Rendszeres Kft.-nek költsége merülne fel.
  • Ha a Fogyasztó a Megrendelés során a Teljes árat online bankkártyás fizetéssel egyenlítette ki, úgy a Rendszeres Kft. a Teljes árat a Fogyasztónak a Megrendelés során használt bankszámlaszámára fizeti vissza. Ha a Fogyasztó a Megrendelés során a Teljes árat készpénzben egyenlítette ki, úgy a Teljes ár visszafizetése a Fogyasztó által megadott bankszámlára, banki átutalás formájában történik meg. A Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a Teljes ár visszafizetésének a jelen pontban foglaltakon kívül más módját nem kérheti.
  • A Felek megállapodnak, hogy a jelen fejezetben foglalt elállási jog érvényesítésével egymásnak okozott esetleges károkért kártérítési és kártalanítási kötelezettséggel nem tartoznak. A Fogyasztót terheli annak a bizonyítása, hogy az Elállási nyilatkozatot a jelen fejezetben foglaltak szerint tette meg.
  • A jelen fejezetben meghatározott elállási jog nem érinti a Fogyasztó vagy a Vevő a jelen ÁSZF 7. fejezetében foglalt esetleges elállási jogát.
 • KELLÉKSZAVATOSSÁG
  • A Vevő tudomásul veszi, hogy a Rendszeres Kft.-t a Ptk. alapján a hibás teljesítésért kellékszavatossági és jogszavatossági kötelezettség terheli. Hibás teljesítésnek minősül, ha a Termék a Vevő részére történő átadásának időpontjában nem felel meg a Szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek, tekintettel arra, hogy a Terméknek alkalmasnak kell lennie a rendeltetése szerinti célra történő használatra. A rendeltetés szerinti célra való alkalmasság feltételeit a Ptk. 6:123. §-a tartalmazza. A Ptk. vonatkozó szabályai alapján rögzítik, hogy a Termék hibájának fennállását minden esetében a Vevőnek/Fogyasztónak kell bizonyítania, a jelen ÁSZF 7.5 pontjában meghatározottak szerint. A Vevő tudomásul veszi, hogy a Rendszeres Kft. a Termékekre nem vállal jótállást, a Termékekre a gyári jótállás vonatkozik. A Vevő tudomásul veszi, hogy a jótállást elsődlegesen a gyártónál tudja érvényesíteni.
  • A Felek rögzítik, hogy a Terméknek a Fogyasztó általi átvételét követő 6, azaz hat hónapon belül a Fogyasztó által felfedezett hiba esetében a Felek vélelmezik, hogy a hiba oka már a teljesítés időpontjában megvolt (a továbbiakban: ”Hibás teljesítési vélelem”), kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. A Rendszeres Kft. a Hibás teljesítési vélelem esetében jogosult bizonyítani, hogy a hiba oka a teljesítése után keletkezett. A Hibás teljesítési vélelem határidejének, azaz a Termék Fogyasztó általi átvételét követő 6 (hat) hónap letelte után a Fogyasztó köteles bizonyítani, hogy a Termék hibájának az oka a Rendszeres Kft. teljesítése előtt keletkezett. A Rendszeres Kft. az őt terhelő bizonyítási kötelezettség vonatkozásában jogosult kellő szakértelemmel rendelkező harmadik személytől (a továbbiakban: ”Szakértő”) szakvéleményt (a továbbiakban: ”Szakvélemény”) kérni. Ha a Fogyasztó nem fogadja el előzetesen a Szakértő Szakvéleményét, a Rendszeres Kft. köteles új Szakértőt ajánlani a Fogyasztónak. A Fogyasztónak nem minősülő Vevő a hibás teljesítést (így azt, hogy a hiba oka a Termék Vevő általi átvétele előtt keletkezett) maga köteles bizonyítani. A Fogyasztó köteles az általa észlelt hibát haladéktalanul, de legkésőbb a hiba észlelésétől számított 2 (kettő) hónapon belül közölni a Rendszeres Kft.-val. A Fogyasztó által a hiba észrevételétől számított 2 (kettő) hónapon belül közölt hibát határidőben közöltnek kell tekinteni. A késedelemből eredő kárért a Vevő felelős. A Fogyasztó a kellékszavatossági igényét a Termék kézhezvételétől számított 2 (kettő) évig érvényesítheti a Rendszeres Kft.-vel szemben. A Fogyasztónak nem minősülő Vevő a kellékszavatossági igényét a Termék kézhezvételét követő 1 (egy) évig érvényesítheti.
  • A kellékszavatossági jogánál fogva a Vevő jogosult kérni a Termék kijavítását vagy kicserélését. A Rendszeres Kft., a Vevő által választott, az előző mondatban feltüntetett kellékszavatossági igény helyett jogosult más módon orvosolni a hibás teljesítését, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Rendszeres Kft.-nek – másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva – aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a Termék hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a Vevőnek okozott érdeksérelmet. A Rendszeres Kft. rögzíti, hogy tekintettel a Termékek jellegére, a Fogyasztó kellékszavatossági igényének jellemzően kicseréléssel tesz eleget. Ha a Fogyasztó a Termék kézhezvételét követő 3 (három) napon belül a Terméknek olyan hibája miatt kíván kicserélést kérni a Rendszeres Kft.-től, amely hiba a Termék rendeltetésszerű használatát akadályozza, a Rendszeres Kft. nem dönthet a Termék kijavításáról aránytalan többletköltségre hivatkozással. A kicserélést – a Termék tulajdonságaira és a Vevő által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a Vevő érdekeit kímélve kell elvégezni. A Rendszeres Kft. törekszik arra, hogy a kicserélést 15 (tizenöt) napon belül elvégezze, ugyanakkor a Vevő kifejezetten tudomásul veszi, hogy a kicserélés ennél hosszabb ideig is eltarthat. A Terméknek kicserélést követően a kellékszavatossági igény elévülése újból kezdődik. A Rendszeres Kft. nem köteles a csereterméket a kicserélni kívánt Termék Rendszeres Kft.-hez történő beérkezése előtt a Vevőnek átadni.
  • A Vevő a Vételárnak a hibás teljesítéssel arányos leszállítását igényelheti a Rendszeres Kft.-től, a hibát a Rendszeres Kft. költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a Szerződéstől elállhat, ha a Rendszeres Kft. a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, vagy ha a Vevőnek a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt a Vevő nem jogosult elállni. A Felek rögzítik, hogy jelentéktelen hibának minősül minden olyan hiba, amely a Termék rendeltetésszerű használatát nem akadályozza, így különösen az esztétikai hibák, kopások, apró sérülések.
  • A Vevő a választott kellékszavatossági jogáról másikra térhet át. Az áttéréssel okozott költséget köteles a Rendszeres Kft.-nek megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a Rendszeres Kft. adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt.
  • A Vevő a kellékszavatossági joga érvényesítése esetében köteles a Termék általa felfedezett hibájának megjelölésével a kellékszavatossági igényének érvényesítéséről e-mailben vagy postai úton tájékoztatni a Rendszeres Kft-t. A Termék jelen pontban foglalt visszaküldésének módjára a jelen ÁSZF 6.3 és 6.4 pontjaiban foglalt rendelkezések értelemszerűen irányadók. Ha a Rendszeres Kft. a kellékszavatossági igényt nem vitatja és annak eleget tesz, a Termék Vevőhöz történő visszajuttatásával és a kellékszavatossági igény teljesítésével kapcsolatos költségek a Rendszeres Kft.-t terhelik.
  • A kellékszavatossági kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos költségek a Rendszeres Kft.-t terhelik.
 • PANASZKEZELÉSI ELJÁRÁS
  • Ha a Vevő az őt megillető kellékszavatossági igényét vagy a Fogyasztó az őt megillető kellékszavatossági igényét kívánja érvényesíteni a Rendszeres Kft.-vel szemben, a Vevő, illetve a Fogyasztó (a Vevő és a Fogyasztó a jelen fejezet alkalmazásában a továbbiakban: ”Bejelentő”) a jelen fejezetben foglaltak szerint kötelesek eljárni.
  • A Bejelentő az általa érvényesíteni kívánt igényt a Rendszeres Kft.-nek elektronikus úton a [email protected] e-mail címre írt e-maillel teheti meg.
  • A Rendszeres Kft. a Fogyasztó által tett nyilatkozatról jegyzőkönyvet (a továbbiakban: ”Jegyzőkönyv”) vesz fel. A Jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a Fogyasztó nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a Jegyzőkönyvben rögzített adatainak a vonatkozó 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez; a Fogyasztó és a Rendszeres Kft. közötti Szerződés keretében eladott Termék megnevezését, a Vételárát; a Szerződés Rendszeres Kft. általi teljesítésének időpontját; a hiba bejelentésének időpontját; a hiba leírását; szavatossági igénye alapján a Fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogot. A Vevő kifejezetten tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Rendszeres Kft. a panaszt a panasz bejelentését követő 48 (negyvennyolc) órán belül vizsgálja ki és a vizsgálat eredményéről e-mailben értesíti a Vevőt. A 48 (negvennyolc) óra számításánál kizárólag a munkanapok számítódnak. A Jegyzőkönyvet a Rendszeres Kft. a Vevő panaszát rögzítő munkatársa írja alá.
  • Ha a Rendszeres Kft. a szavatossági kötelezettségének a Fogyasztó által érvényesíteni kívánt jogtól eltérő módon tesz eleget, ennek indokát a Rendszeres Kft. megadja. A Rendszeres Kft. a Jegyzőkönyv másolatát haladéktalanul, igazolható módon a Fogyasztó rendelkezésére bocsátja. A felvett Jegyzőkönyvet a Rendszeres Kft. három évig megőrzi.
 • A SZERZŐDÉSEKRE VONATKOZÓ VEGYES RENDELKEZÉSEK
  • A Felek megállapodnak, hogy ha a Vevő a Szerződésben foglalt adataiban bárminemű változás következik be a Szerződés megkötése és a Termék átvétele között, azt a Vevő haladéktalanul köteles jelezni a Rendszeres Kft. felé e-mailben. A Vevő elfogadja és tudomásul veszi, hogy a Rendszeres Kft. nem vállal felelősséget az adatváltozás bejelentésének elmulasztásából vagy késedelméből eredő semmilyen kárért.
  • A Felek rögzítik, hogy a Rendszeres Kft. eseti és időszakos akciókat (a továbbiakban: ”Akció(k)”) hirdethet. A Vevő elfogadja, hogy a Rendszeres Kft. kizárólagos joga azt meghatározni, hogy milyen Termék(ek) vonatkozásában, milyen időszakra, milyen Akciókat hirdet. A Vevő elfogadja, hogy a Rendszeres Kft. jogosult bármilyen akciót bármikor mindenféle fizetési vagy egyéb jogkövetkezmény nélkül visszavonni vagy az Akció időtartamát tetszőlegesen meghosszabbítani. A Vevő tudomásul veszi, hogy az Akciókkal érintett Termékek meghatározott mennyiségben állnak a Rendszeres Kft. rendelkezésére, ezért a Rendszeres Kft. jogosult a Termékek esetleges készletből elfogyása esetében az Akciót az Akciónak a hirdetés(ek)ben meghatározott időtartama előtt megszüntetni. Az Akció időtartama alatt létrejött jogviszonyra az Akció feltételei vonatkoznak, ezen feltételek a Rendszeres Kft.-t kötik. Az Akció során érvényes árakat, illetve az Akció időtartamát a Rendszeres Kft. a Honlapon teszi közzé.
  • A Rendszeres Kft.-nek jogában áll a különös üzleti kockázat gyanúját vagy annak látszatát keltő Megrendelést törölni, és a Szerződéstől elállni. Különös üzleti kockázatnak minősül kifejezetten, de nem kizárólag a Termékek különösen nagy mennyiségben történő megrendelése, a csőd-, felszámolás- vagy végelszámolás alatt álló jogi személy Vevő által történő rendelés, továbbá a jogi személy Vevő jegyzett tőkéjét meghaladó értékű Megrendelés.
 1. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
  1. A jelen ÁSZF-re és értelmezésére a magyar jog és a magyar nyelv értelmezési szabályai az irányadók.
  1. Az ÁSZF bármely rendelkezésének esetleges érvénytelensége az ÁSZF többi részének érvényességét nem érinti.
  1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és más hatályos jogszabályok az irányadók.
  1. Olyan fogyasztói jogviták esetén, ahol a Felek nem találnak megoldást peren kívül, a Vevő a békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A Rendszeres Kft. székhelye szerinti illetékes békéltető testület: Budapesti Békéltető Testület; 1016 Budapest, Krisztina körút 99., III. emelet 310.; levelezési cím: 1253 Budapest, Pf. 10.. A Rendszeres Kft. kötelezően nem veti alá magát valamely Békéltető Testület ajánlásának. A Fogyasztó ezen kívül jogosult a felmerült jogvitája esetében online vitarendezési fórumon keresztül eljárást kezdeményezni az alábbi linken keresztül:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

 1. Bármilyen, a jelen ÁSZF rendelkezéseivel kapcsolatban felmerülő jogvita esetén a Budai Központ Kerületi Bíróság rendelkezik kizárólagos illetékességgel.

Kelt.: Budapest, 2022. Január 1.

A jelen ÁSZF hatálybalépésnek napja: 2022. Január 1. napja.